×

سرای محله جنت آباد جنوبی

آموزش دوره های کارآفرینی ٬ هنری ٬ فرهنگی ٬ ورزشی ٬ تقویتی

۱۸۳۰
دقیقه آموزش کاربردی

6
عدد دوره آموزشی

3
نفر ثبت نام در دوره

بهترین دوره های آموزشی

2 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

محمد
30 دقیقه
23,000 تومان
0 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

محمد
15 دقیقه
67,000 تومان
0 دانشجو

بهترین استارت آپ ایران

محمد
۴5 دقیقه
23,000 تومان
3 دانشجو

آموزش ساخت دوره استارت آپ

محمد
۴5 دقیقه
23,000 تومان
2 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

محمد
30 دقیقه
23,000 تومان
0 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

محمد
15 دقیقه
67,000 تومان
2 دانشجو

برنامه نویسی به سبک ما

محمد
30 دقیقه
23,000 تومان
0 دانشجو

سخنرانی دقیق و حرفه ای

محمد
15 دقیقه
67,000 تومان
0 دانشجو

بهترین استارت آپ ایران

محمد
۴5 دقیقه
23,000 تومان

آموزش های ویژه

محصولات اختصاصی

محصولات اختصاصی

دسته بندی ها