دوره مربي گری ورزش روح و جسم

ورزش روح و جسم

دوره ی آموزشی مربیگری ورزش روح و جسم در قسمت آموزش خدمات ورزشی و تفریح در سرای محله جنت آباد جنوبی بصورت حضوری ارائه شده است. از این رو، دوره ی آموزشی مربیگری ورزش روح و جسم یکی از پرطرفدارترین دوره های ارائه شده در سرای محله جنت آباد جنوبی است و هنرجویان زیادی را به خود جذب کرده است.

ورزش روح و جسم ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ، ﺭﻓﻊ ﺍﺳﺘﺮﺱ، ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺑﯽ، ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺍﺳﺖ . این ورزش ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﺭﻭﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﺍﺵ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﺪ.
ﻠﻪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪ ورزش روح و جسم ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﭼﻮﻥ ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﯾﯽ این ورزش ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ورزش روح و جسم ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﭘﯿﺎﺩﻩﺭﻭﯼ ﻭ ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ورزش روح وجسم ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ورزش روح و جسم ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻥ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻭ ﺫﻫﻦ ﻫﺸﯿﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺭﮊﯾﻤ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﭼﺮﺑﯽ، ﺷﮑﺮ ﻭ ﻧﻤﮏ ﺗﺎ ﺁﻥﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﻏﻼﺕ، ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ، ﺟﻮﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

دوره آموزش مربیگری ورزش روح و جسم توسط مربی خديجه عقباي در سرای محله جنت آباد جنوبی برگزار می گردد.

یکشنبه 14:15 الی 17:30

سه شنبه 14:15 الی 17:30اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به علاقه‌مندی
شرکت در دوره
ثبت نام شده: 20 دانشجو
سطح: پیشرفته

آرشیو

ساعات کاری

دوشنبه 6 صبح تا 9 شب
سه شنبه 6 صبح تا 9 شب
چهارشنبه 6 صبح تا 9 شب
پنجشنبه بسته
جمعه بسته
شنبه 6 صبح تا 9 شب
یکشنبه 6 صبح تا 9 شب