ورزش همگانی به عنوان یک فعالیت اجتماعی یکی از نیازهای مشترک شهروندان و از حقوق شهروندی است که ارتباط تنگاتنگی با سلامت افراد جامعه دارد، توسعه ورزش شهروندی تلاشی در راستای تحقق چشم انداز کلان شهر تهران به شمار می رود و در کنترل شیوع رفتارهای ناهنجار اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده بسیار موثر است . این مهم بدون مشارکت شهروندان و بهره مندی از ظرفیت گرو ها و نهادهای محله ای اثر بخش نخواهد شد. لذا ایجاد و توسعه خانه ورزش وتفریحات سالم می تواند در این راستا بسیار مثمر ثمر باشد.