خانه هنر

این خانه با اهداف زیر تشکیل شده است:

 • ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای جلب مشارکت مختلف مردم در امور فرهنگی و هنری
 • ارتقای زندگی در میان شهروندان
 • شناسایی و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های هنری و فرهنگی شهروندان محلات
 • بسترسازی برای تحقق و ارتقای فرهنگ شهروندی
 • افزایش تعلق اجتماعی و توسعه فعالیت های فرهنگی محلات
 

این خانه همچنین از کانون های زیر تشکیل شده است:

 • کانون شهروند خبرنگار
 • کانون فرهنگ یاران
 • کانون خوشنویسی
 • کانون نقاشی و تندیس
 • کانون عکاسی کانون فیلم
 • کانون ادبی محله(شعر، قصه و غیره)
 • کانون نمایش