خانه دانش

خانه دانش و پژوهش و کانون های زیر مجموعه آن تحت نظارت مدیر محله به صورت تعاملی و مشارکتی، به اجرای برنامه های پژوهشی و دانش بنیان خود می پردازد. این خانه در ابعاد برنامه ریزی کلان تابع سیاست های اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بوده .