خدمات اجتماعی سرای محله جنت آباد جنوبی

فلسفه تشکیل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی در شهرداری تهران:

در راستای کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، حمایت از افراد در معرض آسیب و توانمندسازی آنان خانه های رفاه و خدمات اجتماعی در سرای محلات راه اندازی می شود.

تشکیل کانون های اجتماعی – تخصصی در محله، شناسایی و احصای مشکلات و مسائل اجتماعی، تشکیل پرونده اجتماعی ساکنان محله، همکاری و هماهنگی با مدیریت محله در راستای تحقق اهداف مشترک و … در حال شکل گیری است تا با همکاری تشکل های مردم نهاد گامی در جهت کمک به قشر آسیب پذیر منطقه برداشته شود.

خدمات اجتماعی

  • جلب مشارکت شهروندان در اداره امور اجتماعی محله
  • جلب مشارکت اجتماعی محله در راستای ارتقای رفاه اجتماعی ساکنان
  • تقویت ارتباط ساکنان محله با مدیریت شهری
  • ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی ساکنان محله
  • کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت ساکنان محله
  • پیشگیری از آسیب های اجتماعی با مشارکت ساکنان محله ونهادهای دولتی وغیر دولتی
  • کمک به شناسایی علل آسیب های اجتماعی وتغییر الگوی زندگی