خانواده و سبک زندگی

خانه خانواده و سبک زندگی و کانون های زیر مجموعه آن تحت نظارت مدیر محله به صورت تعاملی، مشارکتی، شبکه ای و فعالیت های تیمی، به اجرای برنامه های خود می پردازد.در عین حال سیاست گذاری و هدایت کلان با اداره کل بانوان شهرداری تهران بوده است.