خانه جهاد و ایثار

خانه جهاد و ایثار و کانون های زیر مجموعه آن تحت نظارت مدیر محله به صورت تعاملی و مشارکتی به اجرای برنامه های خود می پردازند و اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، مسئولیت سایت گذاری و هدایت کلان خانه را برعهده دارد اداره کل فرهنگی می تواند با مدیریت و برنامه ریزی خود، شورای مشورتی متشکل ازسازمان ها و نهادهای مرتبط را برای اداره بهتر خانه ها تشکیل دهد.