خانه های شهروندی

خانه ی آموزش های شهروندی از ارکان اجرایی مدیریت محله می باشد که درجهت نهادینه سازی مهارت های اجتماعی و توانمندسازی شهروندان در کسب مهارت های شهروندی،مسئولیت پذیری،تنفکر منطقی واحترام به حقوق فردی و کسب صفات مثبت و ارزش های اخلاقی وانسانی در قالب فعالیت های مشارکتی داوطلبانه آموزشی- ترویجی فعالیت میکند. خانه ی آموزش های شهروندی از سه کانون:

  • کانون آموزش یاران محله
  • کانون پیشگامان اخلاق شهروندی
  • کانون کودک

همچنین یکی از طرحهای که به صورت یک مداخله شهروندی در سطح مدارس راهنمایی شهر تهران در حال انجام است طرح (شهردار مدرسه)است.هدف این طرح توسعه و ترویج مشارکت اجتماعی و نهادینه کردن مهارت های شهروندی در بین دانش آموزان است.